Oferta

Odbiór odpadów medycznych

Maxi – Med świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, odczynników chemicznych oraz innych odpadów niebezpiecznych.


Oferta naszej firmy skierowana jest do:
- zakładów opieki zdrowotnej,
- ośrodków zdrowia,
- gabinetów lekarskich,
- gabinetów stomatologicznych,
- przychodni weterynaryjnych,
- gabinetów kosmetycznych,
- placówek opiekuńczych,
- laboratoriów analitycznych,
- aptek,
- innych podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne.

 

Zapewniamy:
- przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR,
- własny transport, spełniający wymogi ADR,
- pełną odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu odbioru, aż po utylizację,
- pojemniki i worki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
- prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
- umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe,
- terminową, rzetelną i profesjonalną obsługę,
- dostosowanie się do potrzeb klienta.

 

 

Odbiór martwych zwierząt

Maxi–Med oferuje także odbiór, transport oraz utylizację zwłok zwierzęcych zwierząt domowych oraz małych zwierząt gospodarskich. Zwierzęta odbierane są bezpośrednio od właścicieli prywatnych, jak również z lecznic weterynaryjnych.   

 

 

Konsulting i sprawozdawczość

Naszym klientom oferujemy także:
- prowadzenie pełnej dokumentacji gospodarki odpadami,
- sporządzanie kwartalnych ewidencji  zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i naliczanie opłat emisyjnych
- opracowywanie programów gospodarki odpadami,
- sporządzanie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- sporządzanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- sporządzanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- sporządzanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- sporządzanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów oraz transportu odpadów,
- prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska,
- kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
- doradztwo w sprawach bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

 

Zapewniamy terminowe i fachowe przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami, jak również prowadzenie każdej sprawy w stosownym urzędzie do momentu otrzymania przez Państwa wnioskowanej decyzji.


Zlecenie nam prowadzenia ewidencji i dokumentacji daje Państwu pewność ich rzetelnego przygotowania oraz pozwoli zaoszczędzić czas, który można wykorzystać na czynności związane z prowadzeniem bieżącej działalności.